Centro Social Cultural y Deportivo de Bolos Valle Miñor

Nos seus estatutos establécese como finalidades principais:

  • Promover e fomentar a difusión da cultura española en xeral, e de Galicia, en particular.
  • Establecer vínculos permanentes cos concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán que conforman a bisbarra de Val Miñor, fomentando a conmemoración dos acontecementos históricos máis sobresaíntes e a celebración das súas festividades tradicionais.
  • Promover e organizar actividades deportivas entre os socios, fomentando especialmente o xogo de birlos.
  • Promover e organizar actividades de carácter lúdico e recreativo entre os socios.

Para que, dentro da sociedade actual, se manteñan funcionando instalacións apropiadas, sendo lugar de encontro a través da práctica deportiva, escolas de danza e música, festexos e eventos que inclúan a todas aquelas persoas que sintan afinidade ou sentido de pertenza coa cultura ancestral da rexión.